تروما در دندان کودکان

تروما در دندان کودکان ضربه به سیستم دندانی اورژانس تلقی می گردد و درمان سریع و به موقع در پروگنوز آن تاثیر بسزایی دارد . دیدگاه کلی در هر ضربه بعد از آرام کردن والدین و کودک مضطرب اطمینان یافتن از هدم ضربه به سیستم مغزی (CNS) می باشد و هر گونه یافته در این […]

read more »
Call Now Button