در چه مواقعی نیاز به جراحی دندان عقل نهفته می باشد؟ آیا جراحی دندان عقل نهفته درد دارد؟ در دندانپزشکی ما به بیماران توصیه می کنیم که اگر دندان عقل نهفته دارند آن را از دهان خود خارج کنند. دندان عقل نهفته زمانی است که دندان آنطور که باید فضای کافی برای بیرون آمدن نداشته […]

read more »
Call Now Button