فیشورسیلانت پوسیدگی دندان یکی از بیماری های شایع دهان و دندان است که تا به امروز اکثریت افراد با آن مواجه شده اند. بر روی سطوح دندانی سوراخ و یا شیار های وجود دارد که به راحتی با مسواک نمی توان آن را به خوبی تمیز نمود که در صورت عمقی بودن این شیارها احتمال […]

read more »
Call Now Button